Pszów - 1,26 ha

50.050775
18.400848

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Franciszka Chrószcza
Miasto Pszów
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 1.26 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

6 P - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów Przeznaczenie terenu: 1)podstawowe - obiekty produkcyjne, składy i magazyny, w tym bazy oraz wyspecjalizowane ośrodki magazynowe, przy czym dla terenu 6P wyklucza się możliwość lokalizacji baz transportowych oraz innych funkcji związanych ze stałym, intensywnym ruchem pojazdów ciężarowych; 2)dopuszczalne: a)w obrębie terenu 18P – gospodarka odpadami, z wyjątkiem składowiska odpadów komunalnych, b)rzemiosło oraz handel wytwarzanymi lub składowanymi towarami, z wyłączeniem handlu artykułami spożywczymi, prowadzony wyłącznie w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000 m2, c)obiekty infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym: stacje transformatorowe, obiekty zaopatrzenia w wodę i ciepło, pompownie ścieków, urządzenia telekomunikacji, d)sieci infrastruktury technicznej, e)obiekty służące bezpieczeństwu i obronności państwa, f)place, wewnętrzne drogi dojazdowe, ścieżki piesze i rowerowe, g)zieleń urządzona i obiekty małej architektury oraz urządzenia reklamowe wolnostojące, trwale związane z gruntem.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

http://www.pszow.bip.net.pl/?c=102

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Ba
Powierzchnia gruntów 1.26 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0 [m]
Obecne użytkowanie

nieużytki

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) utwardzona
Autostrada Droga krajowa 78, Autostrada A4 i A1
Autostrada (Odległość) [km] 15 [km]
Porty rzeczne i morskie Port rzeczny w Gliwicach - 40 km
Kolej Wodzisław Śląski
Kolej (Odległość) 9 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 40 [m]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie