nieruchomość zabudowana przy ul.Sikorskiego 58

50.2898929
18.729918099999963

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Sikorskiego 58
Miasto Gliwice
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 0,4187 ha [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

.

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 4 września 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – Północ (uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r., Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 143 z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372), nieruchomość przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, obejmująca działkę nr 1327, obręb Sośnica, położona jest na terenie oznaczonym symbolem:

  • 17 U – co oznacza: tereny istniejących usług i drobnej wytwórczości,

dla których zostało ustalone przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość;
2) uzupełniające:
a) mieszkaniowe.
W ww. planie miejscowym dla terenu przedmiotowej działki ustalone zostały nieprzekraczalne linie zabudowy.
Przedmiotowy teren położony jest w granicach:

  • obszaru górniczego „Sośnica III”,
  • strefy ochrony konserwatorskiej,
  • obszaru rewitalizacji.

Dla terenów znajdujących się w granicach obszaru i terenu górniczego „Sośnica III” ustala się prowadzenie działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem przewidywanych wpływów czynników geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych od przedsiębiorstwa górniczego.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów .
Powierzchnia gruntów 0.4187 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0 [m]
Obecne użytkowanie

.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Autostrada (Odległość) [km]  [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie