Racibórz - ul. Leśmiana

50°05"21.4"N 18°11"00.0"E

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Leśmiana
Miasto Racibórz
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia warunków określonych w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem pkt 1): "co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;".

Ponadto w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu podlega opłacie skarbowej w wysokości 598 zł, przy czym z opłaty tej zwolnieni są właściciele lub użytkownicy wieczyści terenu, którego wniosek dotyczy.


Ulga w podatku od nieruchomości Miasta Racibórz
Uchwała nr XLI/576/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.

Maksymalna kwota zwolnienia w okresie 3 lat nie może przekroczyć 50% udokumentowanych nakładów na inwestycję.


Ulgi Specjalnej Strefy Ekonomicznej


1. Aktualnie wg nowych przepisów każda firma może starać się o „Decyzję o wsparciu” w ramach dowolnej lokalizacji, Decyzja o Wsparciu to dokument uprawniający do korzystania z ulg podatkowych. Aby uzyskać decyzję, należy 1) wpisać się z typem działalności (identyfikowanym po PKWiU) w założenia wskazane w rozporządzeniu dot. nowych inwestycji, 2) spełnić kryteria ilościowe oraz 3) co najmniej 6 kryteriów jakościowych opisanych w załączonym wyżej rozporządzeniu


2. Ulgi podatkowe w ramach „Decyzji o wsparciu” to możliwość niepłacenia podatku CIT przez 10 lat w wysokości do 45% (firmy małe), do 35% (firmy średnie) lub do 25% (firmy duże) poniesionych nakładów inwestycyjnych (rozumianych jako koszt zakupu ziemi, postawienia obiektów, hal i wyposażenia w środki trwałe).


3. Warunkiem jest poniesienie co najmniej minimalnych nakładów inwestycyjnych dla danej lokalizacji (w przypadku Raciborza to co najmniej 1,6 mln zł dla firm mikro, 4 mln zł dla firm małych , 16 mln zł dla firm średnich, 80 mln zł dla firm dużych. W momencie gdy pojawi się dochód i zysk – a tym samym należny podatek CIT, od razu można go nie płacić.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 5.2518 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

Brak możliwości powiększenia terenu.

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymagana decyzja o warunkach zabudowy.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów R II – 2,1589 ha; R IIIa – 0,1478 ha; Ł III – 2,8285 ha; Dr – 0,1166 ha
Powierzchnia gruntów 5.2518 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu 6 [m]
Obecne użytkowanie

Teren niezabudowany.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga gminna
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 6 [m]
Autostrada A1; DK45
Autostrada (Odległość) [km] 29 [km]
Porty rzeczne i morskie Port Rzeczny Gliwice
Kolej Racibórz
Kolej (Odległość) 4 [km]
Bocznica kolejowa Racibórz
Bocznica kolejowa (Odległość) 4 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Ostrava
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 69 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Odległość przyłącza (elektryczność) 85 [m]
Dostępna moc 3 [MW]
Gaz na terenie Tak
Odległość przyłącza (gaz) 85 [m]
Wartość kaloryczna 31 [MJ/Nm³]
Średnica rury 150 [mm]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 80 [m]
Kanalizacja na terenie Tak
Odległość przyłącza (kanalizacja) 170 [m]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie