Strefa samorządów

Backoffice

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAMIESZCZAJĄ SWOJE OFERTY INWESTYCYJNE WYŁĄCZNIE POPRZEZ ZAKŁADKĘ BACKOFFICE, PO ZALOGOWANU SIĘ DO SYSTEMU.

Prosimy o podawanie powierzchni (z użyciem kropki zamiast przecinka): w ha - w przypadku ofert terenów, natomiast w m2 - w przypadku ofert hal. Przy wprowadzaniu lub aktualizacji ofert przez Gminy prosimy o umieszczanie właściwych dat i zaznaczanie pola "oferta widoczna na stronie" oraz przysyłanie nam aktualnych formularzy wypełnionych w j.angielskim i polskim wraz ze zdjęciami. Oferta umieszczona w bazie ogólnopolskiej i w naszej bazie powinna mieć nadany ten sam numer.

Gminy chętne do zamieszczenia swojej oferty inwestycyjnej prosimy o kontakt w celu nadania loginu na adres mailowy: 

maciej.wontor@slaskie.pl

Informujemy, że udział w systemie jest bezpłatny.

Informujemy, że gmina ponosi odpowiedzialność za zamieszczoną treść oferty inwestycyjnej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, a oferent/osoba kontaktowa/właściciel oferty inwestycyjnej (nieruchomości/gruntu/terenu) wraz z wypełnieniem niniejszego formularza (również on-line) i/lub jego przysłaniem oświadcza, iż został poinformowany, że:

1) Administratorem  danych osobowych oferenta/osoby kontaktowej/właściciela oferty inwestycyjnej (nieruchomości/gruntu/terenu) jest Województwo Śląskie, w imieniu którego działają jego organy i przedstawiciele: Zarząd Województwa Śląskiego, Sejmik Województwa Śląskiego a także Marszałek Województwa jako kierownik Urzędu Marszałkowskiego.

Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl, www.bip.slaskie.pl.

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych. Adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl, pozostałe dane teleadresowe takie jak powyżej.

3) Dane osobowe oferenta/osoby kontaktowej/właściciela oferty inwestycyjnej (nieruchomości/gruntu/terenu) przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Samorządu Województwa.

Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego realizuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, zgodnie z przepisami prawa: ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, innymi szczególnymi przepisami prawa, statutem Województwa. Dane osobowe przetwarza ponieważ wykonuje obowiązki prawne (art. 6. ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679); wykonuje zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przyznanej Województwu (art. 6. ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679); wykonuje zobowiązania umowne (art. 6. ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679).


Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przedstawianiem oferty inwestycyjnej i oferowaniem nieruchomości potencjalnym inwestorom i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (dawniej: Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych), w celu zamieszczenia ofert w Bazie Ofert Inwestycyjnych, która znajduje się pod adresem www.paih.gov.pl i http://www.invest-in-silesia.pl/ oraz w procesie obsługi inwestorów i marketingu inwestycyjnego, a także w celach związanych z promocją gospodarczą Województwa Śląskiego.

4) W określonych sytuacjach dane osobowe oferenta/osoby kontaktowej/właściciela oferty inwestycyjnej (nieruchomości/gruntu/terenu) ) mogą być przekazywane innym podmiotom: będą ujawniane potencjalnym inwestorom i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

5) Urząd ma obowiązek przechowywania akt spraw w interesie publicznym. Okres przechowywania danych osobowych oferenta/osoby kontaktowej/właściciela oferty inwestycyjnej (nieruchomości/gruntu/terenu) wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie.

6) W związku z przetwarzaniem przez Województwo danych osobowych, oferent/osoba kontaktowa/właściciel oferty inwestycyjnej (nieruchomości/gruntu/terenu) posiada szereg praw: dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów. Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.

7) Oferent/osoba kontaktowa/właściciel oferty inwestycyjnej (nieruchomości/gruntu/terenu) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail, znajomość języków obcych) zawartych w ofercie inwestycyjnej (również on-line) - w formularzu Production Hall Offer lub w formularzu terenu Site Check List lub w formularzu powierzchni biurowej Office Space Data.

8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Osoba wypełniająca ofertę terenu/hali przemysłowej/produkcyjnej/powierzchni biurowej (również on-line), w tym zamieszczająca zdjęcia terenu/hal/powierzchni biurowych, oświadcza również że: jest uprawniona do dysponowania materiałami stanowiącymi załącznik do oferty, posiada prawa autorskie do tych materiałów w tym zdjęć, oraz zapewnia, że materiały te, w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / PAIH nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem materiałów, w tym zdjęć. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie oferent, który przesłał materiały i zdjęcia (bądź umieścił je w formularzu, również on-line).