STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE

opublikowano: lut 1, 2019, kategoria: PL

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 grudnia 2018 r. ogłosiło konkurs nr POWER.02.18.00-IP.01-00-004/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność obsługi inwestora w gminach/powiatach oraz podnoszących atrakcyjność inwestycyjną gminy/powiatu.

Dla każdej gminy/powiatu objętej wsparciem w projekcie zapewnia się możliwość:

a) udziału minimum jednego pracownika oraz przedstawiciela kadry kierowniczej (Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta/Zastępca Wójta/ Zastępca Burmistrza/Zastępca Prezydenta Miasta, Starosta/Członek Zarządu Powiatu) w szkoleniach stacjonarnych z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządzie;

b) doradztwa w obszarze obsługi inwestora;

c) wsparcia w zakresie elektronizacji procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej zamieszczonej na stronie www urzędu oraz ofercie lokalizacyjnej opracowanej z wykorzystaniem generatora ofert inwestycyjnych;

d) udziału pracowników w przedsięwzięciach mających na celu budowę lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora;

e) udziału we wsparciu dotyczącym strategicznego podejścia do zarządzania rozwojem gospodarczym.

Koszty udziału uczestników finansowane będą ze środków konkursowych, tym samym jst nie poniosą wydatków z tytułu przystąpienia do projektu pod warunkiem przestrzegania zapisów umowy i regulaminu, które zostaną określone w najbliższym czasie.

Do udziału w projekcie zapraszamy gminy/powiaty posiadające tereny inwestycyjne (również te należące do prywatnych właścicieli), oferty turystyczne i biurowe.

Od ilości zainteresowanych uczestnictwem w projekcie gmin i powiatów zależy wysokość przyznanej dotacji, dlatego aby prawidłowo oszacować koszty projektu, zwracamy się z prośbą o wstępną deklarację wzięcia udziału w planowanych działaniach. Prosimy o przesłanie załączonego formularza w formie skanu najpóźniej do 6 lutego br. na 2 adresy mailowe jednocześnie: kruczekb@slaskie.pl i lbochner@slaskie.pl W przypadku pytań osobami do kontaktu są Pani Bogusława Kruczek-Gębczyńska, kruczekb@slaskie.pl, telefon: 32/774 00 67 oraz Pan Leszek Bochner, lbochner@slaskie.pl, telefon: 32/774 00 77

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie MSWiA TUTAJ

FORMULARZ WSTĘPNEJ DEKLARACJI